ZawartośÄ tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

6 czerwca 2017 roku
Festiwal Zespow Folklorystycznych!

25 czerwca br. w Parku Kultury i Wypoczynku w Supsku odbdzie si w godz. 11:00 – 17:00 Festiwal Zespoów Folklorystycznych „Ziemia Supska” 2017. Impreza jest skierowana do wszystkich zainteresowanych, bez adnych ogranicze, w tym do: mieszkaców powiatu supskiego i miasta Supska, przyjezdnych oraz turystów wypoczywajcych nad Batykiem, zwaszcza w pobliskiej Ustce.

Wystpi ponad dwadziecia zespoów folklorystycznych. Wstp na wszystkie prezentacje festiwalowe bdzie wolny. Przedsiwzicie ma za zadanie kultywowanie i upowszechnianie dorobku niematerialnego dziedzictwa kulturowego wsi, propagowanie tradycji ludowych i folkloru. Gównym celem imprezy jest prezentacja i ocena dorobku artystycznego zespoów folklorystycznych biorcych udzia w Festiwalu. Zamiarem organizatorów jest przyblianie mieszkacom Supska i powiatu supskiego oraz przyjezdnym pikna zawartego w piewie, tacu i muzyce ludowej.

W ramach Festiwalu oprócz prezentacji scenicznych zorganizowane zostan take inne wydarzenia, w tym: stoiska kó gospody wiejskich powiatu supskiego z wyrobami kuchni regionalnej oraz warsztaty, prezentacje rzebiarzy, malarzy i rkodzielników ludowych, gry i zabawy dla najmodszych.

Imprez poprzedzi o godz. 10:00 msza wita w intencji twórców ludowych w kociele Mariackim w Supsku. Po niej zaplanowany jest przemarsz uczestników Festiwalu, z towarzyszeniem Usteckiej Orkiestry Dtej, do Parku Kultury i Wypoczynku w Supsku. Na miejscu ok. godz. 11:20 rozpoczn si oficjalnie prezentacje festiwalowe.
Serdecznie zapraszamy.

Impreza odbdzie si pod patronatem Starosty Supskiego i Prezydenta Miasta Supska.

Dofinansowano ze rodków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Kultura – Interwencje 2017.


 
23 czerwca 2017 roku
Wakacyjny lipiec z GOKiem w Potgowie
23 czerwca 2017 roku
Plenerowe kino letnie w Potgowie
22 czerwca 2017 roku
Poleciay bociany

21 czerwca br. odbya si uroczysta Gala Wrczenia Nagród Starosty Supskiego - osobom zajmujcym si twórczoci artystyczn, upowszechnianiem i ochron dóbr kultury. Wydarzenie zorganizowano w Specjalnym Orodku Szkolno-Wychowawczym im. Marynarza Polskiego w Damnicy.

Gospodarzami spotkania byli: Grzegorz Jaworski, wójt gminy Damnica, Zdzisaw Koodziejski, starosta supski, któremu towarzyszy Rafa Konon, wicestarosta supski.

Statuetki Biaych Bocianów wraz z nagrod finansow po 1200 z otrzymali: Grzegorz Guracz z Mrówczyna - za powicenie si wiejskiej kulturze i zmienianie wiata, zaczynajc od siebie, Anna Polewicz ze Supska – za dziaalno artystyczn na ziemi supskiej, prac z uzdolnionymi muzycznie i wokalnie dziemi oraz ukazywanie pikna jzyka polskiego oraz Mieczysaw Krymski z ochowa – za ratowanie gincych tradycji wiejskich oraz wyjtkow kolekcj sprztów obrazujc dawne ycie na Pomorzu, prezentowan w prowadzonym Domu Ludowym w ochowie.

KONTAKT

ul. Szarych Szeregów 14B

76-200 Supsk

Tel.:+48 59 844 57 58

biuro@cer.slupsk.pl 


biuro@cer.warcino.pl 

www.cer.slupsk.pl
 Stowarzyszenie Uytecznoci Publicznej 

AKTYWNE POMORZE


partnerem

Centrum Edukacji Regionalnej 
 Batycka Biblioteka Cyfrowa w Supsku

partnerem

Centrum Edukacji Regionalnej