27 kwietnia 2018 r.
Warsztaty rzeźbiarskie
Trwają stacjonarne warsztaty rzeźbiarskie pod okiem mistrza rzeźby Zenona Frąckiewicza. Zajęcia, których współorganizatorem jest Centrum Edukacji Regionalnej Powiatu Słupskiego, odbywają się w Pracowni Rzeźbiarskiej Powiatu Słupskiego, działającej przy Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku. Warsztaty zorganizowano dzięki stypendium starosty słupskiego, które jest przyznawane osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury w powiecie.
 
27 kwietnia 2018 r.
Spotkanie poetyckie
26 kwietnia (w czwartek) w budynku przy ul. Szarych Szeregów 14B odbyło się kolejne spotkanie nieformalnej grupy literackiej - poetów z powiatu słupskiego w Starostwie Powiatowym w Słupsku. Współorganizatorem spotkań jest Centrum Edukacji Regionalnej Powiatu Słupskiego, a opiekę merytoryczną sprawuje Zbigniew Babiarz-Zych, naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Słupsku.
Zachęcamy do zapoznania się z galerią zdjęć 
27 kwietnia 2018 r.
II Przegląd Pieśni Maryjnych
26 kwietnia 2018 r.
Powiatowy konkurs Plastyczny
Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Kończewie
ul. Szkolna 1 76-251 Kobylnica (59) 846 23 85, fax: (59) 846 23 85, www.spkonczewo.kobylnica.pl 
 e-mail: szkoła_konczewo@poczta.onet.pl

Regulamin konkursu plastycznego

Zwyczaje i obrzędy ludowe na Kaszubach

Szkoła Podstawowa im. J. Kochanowskiego w Kończewie zaprasza uczniów do uczestnictwa w Powiatowym Konkursie Plastycznym
Zwyczaje i obrzędy ludowe na Kaszubach

 
Cele konkursu:
 • Wykazywanie szacunku dla dorobku kulturowego i obyczajowego regionu.
 • Upowszechnianie wartości rodzimej kultury ludowej
 • Rozbudzanie inwencji twórczej i poczucia estetyki.
 •  Popularyzacja różnorodnych form plastycznych. 
          
Uczestnicy:
W konkursie biorą udział uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów powiatu słupskiego. Prace plastyczne oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych:
 • uczniowie klas I-III,  uczniowie klas IV-VI,  uczniowie klas VII i II-III gimnazjum.
Technika i wymiar prac:
 • Przedmiotem konkursu jest wykonanie płaskiej pracy plastycznej dowolną techniką na bloku rysunkowym.
 • Wymiar pracy A4.
 • Każdy uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedną pracę.
 • Nie dopuszcza się prac zbiorowych.
Kryteria oceny prac plastycznych:
 • Zgodność z tematem konkursu.
 • Oryginalność plastycznych rozwiązań (kompozycja, technika, kolorystyka).  
 • Ogólne wrażenie i estetyka pracy.
Termin:
Termin zgłaszania prac do konkursu upływa 24 maja 2018 r.
Prace należy dostarczyć na adres:
Szkoła Podstawowa im. J. Kochanowskiego w Kończewie
ul. Szkolna 1
76-251 Kobylnica
Prace powinny posiadać (na odwrocie) czytelną metryczkę oraz podpisane oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych (Zał. 1 do niniejszego regulaminu).
Ocena prac:
Oceny prac dokona jury powołane przez Organizatorów.
Laureaci konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem.
Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły: www.spkonczewo.edupage.org
Wręczenie nagród nastąpi podczas Festiwalu Kultury Kaszubskiej, który odbędzie się 2 czerwca 2018 r. w Szkole Podstawowej w Kończewie.
Uwagi końcowe:
Prace przestrzenne nie będą brane pod uwagę.
Odbiór prac możliwy po zakończeniu wystawy w dniu festynu. Prace nieodebrane przechodzą na własność organizatorów.
Informacji dotyczących konkursu udzielają A. Adamów, R. Skrzypska
Załącznik nr 1

Imię i nazwisko autora pracy......................................................................................
Klasa...........................................................................................................................
Nazwa i adres szkoły /telefon.....................................................................................
Nazwisko nauczyciela.................................................................................................

................................................                                                   .................................
podpis rodzica lub prawnego opiekuna                                  podpis autora pracy

Oświadczenie
Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych powyżej danych przez Organizatora oraz podmioty współpracujące przy obsłudze Konkursu Plastycznego „Obrzędy i zwyczaje ludowe na Kaszubach” w zakresie niezbędnym do realizacji Konkursu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia ochrony danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

........................................................................
(data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego autora pracy)
30 lipca 2018 roku
Serdecznie zapraszamy do nadsyłania
zgłoszeń do udziału w
Powiatowym Konkursie na Chleb i Wieniec Dożynkowy
Na Państwa zgłoszenia czekamy do
3 września 2018 roku. 
Poniżej do pobrania REGULAMIN oraz KARTA ZGŁOSZENIA.


http://cer.slupsk.pl/files/Regulamin_1.pdf
http://cer.slupsk.pl/files/Formularz%20zg
%E2%94%BC%C3%A9oszeniowy.doc
KONTAKT

Centrum Edukacji Regionalnej 

ul. Szarych Szeregów 14B
76-200 Słupsk


Tel.:+48 59 844 57 58

dyrektor@cer.slupsk.pl
biuro@cer.slupsk.pl 


www.cer.slupsk.pl

ePUAP: /CERSlupsk/SkrytkaESP