ZawartośÄ tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

14 stycznia 2018 r.
XIII Powiatowy Turniej K Gospody Wiejskich
Zachcamy do zapoznania si z plakatem promujcym imprez oraz do uczestnictwa w niej. W programie przewidziano wiele atrakcji, wstp wolnysmiley

13 lutego 2018 r.
WIELKANOC NA POMORZU
SZKOA PODSTAWOWA IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W KOCZEWIE ZAPRASZA DO UDZIAU W XIX WOJEWÓDZKIM KONKURSIE PLASTYCZNYM
"WIELKANOC NA POMORZU" 
 
Cele konkursu:                                                   
 • poznanie tradycji rónych kultur zamieszkujcych Pomorze;                                  
 • kultywowanie zwyczajów wielkanocnych;                                                   
 • rozbudzanie wyobrani i fantazji twórczej dziecka;
 • rozwijanie zainteresowa rónorodnymi technikami plastycznymi.
 
Uczestnicy:
Uczniowie szkó podstawowych i gimnazjów województwa pomorskiego.
Kategorie wiekowe:
 • kl. 0 – III,
 • kl. IV – VI,
 • kl. VII – szkoa podstawowa, kl. II – III – gimnazjum.
 Kategorie plastyczne:
 • pisanka,
 • palma wielkanocna,
 • kartka wielkanocna,
 • stroik witeczny.
 Praca moe by wykonana zbiorowo (klasa, wietlica). Caemu zespoowi zostanie przyznana jedna nagroda wartoci równowanej nagrodom indywidualnym.
Nagrody zostan przyznane w kadej kategorii plastycznej.
W grupie wiekowej kl. O – III dopuszczalny jest format prac dowolnej wielkoci. Ze wzgldu na ogromn ilo nadsyanych kartek uprasza si o dokonanie w klasach wstpnej selekcji.

Przy ocenie prac zostan uwzgldnione:
 • samodzielno wykonania,
 • estetyka,
 • oryginalno pomysu, kreatywno,
 • zgodno treci, charakteru i formy z tradycjami wielkanocnymi.
W konkursie nie bd brane pod uwag prace zawierajce gotowe elementy dekoracyjne (sztuczne kwiatki, ptaszki, koszyczki, itp.).
 
Kada praca powinna by opisana wg wzoru (za. 1)
 
Prosimy o solidne przymocowanie karteczek z danymi ucznia (pene imi uczestnika  
i opiekuna konkursu oraz okrelenie szkoa podstawowa/gimnazjumwydruk komputerowy).

 
Prace naley dowie lub przesa do 20 marca 2018 r. na adres:
 Szkoa Podstawowa im. J. Kochanowskiego 
Koczewo
ul. Szkolna 1
76 – 251 Kobylnica
(tel./fax 0 59-846-23-85)
e-mail: szkola_konczewo@poczta.onet.pl
 
Uwaga! Nowy adres strony internetowej!
 www.spkonczewo.edupage.org
 
Konkurs zostanie rozstrzygnity 22 marca 2018 r. (Jury - pracownicy Muzeum Pomorza rodkowego w Supsku) .
Podsumowanie konkursu: wystawa prac i wrczenie nagród odbdzie si 27 marca  o godz. 1200   w sali gimnastycznej  szkoy.
Wyniki konkursu zostan zamieszczone na stronie internetowej szkoy, laureaci zostan powiadomieni telefonicznie.   
Nadesane prace przechodz na wasno organizatora konkursu.
Prace zawierajce niepene dane, brak podpisu rodzica lub opiekuna, wykonane w innym formacie ni przewiduje regulamin konkursu, a take przesane po wyznaczonym terminie nie bd brane pod uwag przez jury konkursu.


ZACZNIK 1
 
Imi i nazwisko ucznia:  
Klasa/wiek uczestnika  
Nazwa i adres szkoy: szkoa podstawowa/gimnazjum  
Telefon szkoy  
Imi i nazwisko opiekuna:  
Wyraam zgod na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby Konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29 sierpnia 1997r. Dz.U. nr 133 z pón.zm.)
      ...………………………………………….
(Podpis rodzica/opiekuna prawnego)

 
63 Oglnopolski Konkurs Recytatorski Poezji Polskiej- eliminacje powiatowe
             "A dzie pierwszy wolnoci, gdy rado roznieci,
             Ludzie wesela krzykiem o niebo uderz"
 
                                                                 Juliusz Sowacki
 
Supski Orodek Kultury i Supskie Towarzystwo Kultury Teatralnej - Teatr Rondo
zapraszaj do udziau w eliminacjach powiatowych - konkurs jest imprez otwart dla uczniów szkó ponadgimnazjalnych oraz dorosych.

 Zgoszenia do 15 marca 2018 !

Regulamin oraz karty dostpne na stronach www.tkt.art.pl oraz www.sok.slupsk.pl.
 
Szczegóy regulaminu i wszelkie informacje:
Katarzyna Sygitowicz, tel: 59 84 263 49
6 lutego 2018 roku
Luty w bibliotece

Zapraszam23 lutego o godz. 17.00 do czytelni przy ul. Grodzkiej 3 na jubileuszowy koncert WZW Wiarusy. Okazj do witowania jest 50-lecie istnienia zespou i 10-lecie jego dziaalnoci w obecnym ksztacie, po reaktywacji.

 

KONTAKT

Centrum Edukacji Regionalnej 

ul. Szarych Szeregów 14B
76-200 Supsk


Tel.:+48 59 844 57 58

dyrektor@cer.slupsk.pl
biuro@cer.slupsk.pl 


www.cer.slupsk.pl

ePUAP: /CERSlupsk/SkrytkaESP